كجا ماهيگيري كنيم ؟

بهترين ماهيگير ها هم اگر از منطقه محل مانور خود اطلاع و شناختي نداشته باشند هم نميتوانند نتيجه خوبي بدست آورند.حال آنكه شناختي هم از ماهي و محل وفور آن نداشته باشند كه خود يك فاجعه خواهد بود .اعتقاد ما بر اين است كه يك ماهيگير موفق كسي است كه اول بايد  نوع ماهي قابل صيد را انتخاب و بعد در مورد آن تحقيق نمايد و بعد قبل از ماهيگيري به بررسي منطقه اقدام نمايد.

با توجه به اطلاعاتي كه از قبل در مورد اين ماهي داده شده است راحت تر به محل اين ماهي پي خواهيد برد.اولين نكته و مهمترين آنها خنكي و اكسيژن مناسب است كه در مورد روخانه ها در قسمتهايي كه نهرها به رودخانه ميپيوندند يا سيه سخره ها و درختان و قلوه سنگهاي بزرگ درون رود كه باعث برفكي آب ميشوند و در درياچه ها محل ورود رودخانه ها و چاله هاي چشمه هاي خود جوش و . . . ديگر اينكه محل وفور غذا كجاست در صورت يافت اين مناطق شما صيد موفقي خواهيد داشت.در مورد درياچه كمي ساده تر است.

درياچه ها :

به دنبال ساحلي ماسه اي بگرديد و در امتداد آن به ماهيگيري بپردازيد از ارتفاعي به آب نگاهي باندازيد و مناطق عميق كه رنگي تيره تر دارند را خوب پوشش دهيد.دهانه رودخانه ها را چه خروجي و چه ورودي با دقت بيشتري جستجو كنيد.محلهاي كم عمق درياچه در اول صبح و غروب كه داراي علفهاي زير آب يهست مكانهاي مناسبي جهت صيد قزل آلا ها هستند.

1-دهانه رودخانه ها :معمولا داراي ماهيهاي كوچكي هستند و هميشه سال در اين مناطق ماهي وجود دارد

2-ناطق كم عمق :در اين مناطق كه داراي علفهاي كوتاه است محلي مناسب جهت رشد ميگو و حشرات است لذا ماهيها در اين منطقه درشت هستند و براي صيد با پشه مناسب ترين مكانها هستند.

3-مناطق با عمق كم و علفزار زير آب: در اين مناطق به علت وفور علفهاي زياد و بلند و پوسيده شدن مقدار زياد در زمستان محيطي مناسب و پر از غذا را براي ماهي ها فراهم مي كند و البته بچه ماهي ها نيز در اين مناطق فراوان هستند.

4-مناطقي كه داراي درخت است :هميشه در زير اين درختان ماهيهايي جهت شكار هرچه از درخت به آب مي افتد هستند.

5-منطقه عميق : اين قسمت هميه براي ماهيها منطقه مناسبي جهت تامين اكسيژن و غذا و امنيت است .در زير ان مناطق جرياني از آب روان وجود دارد كهاكسيژن لازم را براي ماهيها تامين ميكند .بزرگترين ماهيها در اين منطقه صيد ميگردند.

6-عميق ترين مكانهاي درياچه :در اين مكانها تروفه ها و ركوردهاي خوبي وجود دارد كه ميتوان با استفاده از طعمه مناسب در كاشيه ديواره اين مكانهاي عميق ماهي صيد كرد.

رودخانه ها :

به علت جريان رودخانه اي معمولا قدرت تصميم از ماهي گرفته ميشود و تنها اين باقي ميماند يا حالا يا هيچ وقت .لذا رقابت براي بدست آوردن غذا هميشه وجود دارد ولي به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه ماهي رودخانهاحتياط بيشتري نسبت به ماهي درياچه دارد لذا از هر گونه شبه در مورد محيط پيرامون خود از طعمه صرف نظر مي كند.لرزشي كه پاي شما ايجاد مي كند يا بوي بدن شما كه باد آن را بر روي آب پخش مي كند لباس نا مناسب و گاهي صحبتي با هم قطاريتان تماما موارد موثري جهت عدم موفقيت در صيد است.

كجا بايد ماهي را يافت ؟:

1-تمام موانع در مسير رودخانه : اين موانع چه صخره اي بزرگ باشد يا تنه درخت در پشت اين موانع معمولا بر اثر فشار آب گردابي ايجاد مي گردد كه منجر به حفر كف رودخانه و ايجاد چاله هايي مناسب مي نمايد.

2-درختها : اكثر رودخانه ها در حاشيه خود درختهايي دارند كه در زير اين درختها هميشه ماهيي منتظر افتادن طعمه اي است اما بيشتر اين ماهيها تنبل هستند لذا بايد جهت جذب آنها كمي بيشتر سعي شود.

3-مناطق آرام :در رودخانه هميشه تمام قسمتها خروشان نيست و مناطقي آرامتر دارد كه محل صيد خوبي هستند.

4-برش كوه : مناطقي از كنارهرودخانه كه به برشي از كوه مي رسد معمولا عمق زيادي دارد و ماهي نيز وجود دارد.

5-مناطق عميق ك در رودخانه ها معمولا مناطق بسيا عميق كم يافت مي شود و لي مناطقي عميق تر از حد معمول وجود دارد كه محل استراحت ماهيهاي بزرگ است.

6-آبشاركها :در مسير رودخانه گاهي اختلاف سطح كم با عث ايجاد آبشار هايي كوچك و كم ارتفاع مي نمايد كه اكسيژن مناسبي دارند

7-تند آبها : در مناطقي از رود خانه كه جريان آب سريع است ماهي ها قدرت انتخاب ندارند لذابه هر طعمه مناسبي حمله ور مي شوند.

8-كناره ها : معمولا ماهيهاي بزرگ در كناره هاي رودخانه بيشتر هستند ولي چون ماهي زاويه ديد صد وهفت درجه اي دارد لذا رعايت حد فاصله دو متر با لبه رودخانه را هميشه به خاطر داشته باشيد.

9-پوشش گياهي :در مناطقي  از رودخانه پوششي گياهي از خزه يا عفها وجود دارد كه محل مناسبي جهت پرورش حشرات است لذا وفور غذا در اين مناطق يعني وجود ماهي.

10-سايه ها :در هر منطقه اي كه سايه اي هر چند كوچك بر آب فتاده باشد چه سايه پل باشد و يا سايه سنگي كوچك احتمال زيادي وجود دارد كه در آنجا ماهي در حال استراحت است.