طعمه يابي و تعقيب هدف :

شايد شنيده باشيد كه برخي از ماهيگيران خبره كه با پشه به صيد اين نوع ماهي  زيرك مي پردازند اعتقاد دارند كه بايد طعمه را در نزديكي ماهي پرتاب نمود تا موفقيت آميز باشد بله اين نكته درست است اما درمورد طعمه هاي درشت تر يا مصنوعي غير از پشه مصنوعي صحيح نيست .فصل تابستان بهترين موقع براي صيد با پشه مصنوعي است چرا كه حشرات بصورت جدي و مكرر از تخم بيرون مي آيند و به لارو تبديل مي گردند و معمولا  در اطراف ماهيها بيشترند و تقريبا صحنه اي آشنا براي آنها ايجاد ميكند .عكس زير مربوط به انستيتويي دركانادا است كه آزمايشاتي با پشه مصنوعي ولانسه انجام داده است.

در اين تصوير مناطقي را كه يك ماهي به طعمه ريز و متوسط حمله كرده است مشاهده مينماييد . اين ماهي قزل آلا بيشترين موارد حمله خود را در محدوده كمتر از يك متر تا نيم متر انجام داده است و كمتر از محدوده خود خارج گشته است.

كمتر ديده مي شود ماهيها حشرات را تا فواصل دور دنبال كنند و بيش از دوبار به حشره اي حمله نمي كنند .اين ماهي وحشي و جنگجو خوب ميداند كه با حمله اول در صورتي كه طعمه را ازدست بدهد حتما حشره را خيس كرده است و امكان فرار را از جانور گرفته لذا با حمله دوم طعمه را صيد ميكند و كمتر ديده ميشود كه قزل آلايي بيش از دوبار به طعمه اي حمله كند. و دليل آن اين است كه چنين واكنش نا مانوسي از سوي حشرات براي ماهي ناشناخته بوده و با عث ترس و فرار ماهي مي گردد.

ولي اكثر قزل آلاها بيش از يك متر و تا فاصله دومتر هم به حشرات پردار حمله ميكنند. و در صورتي كه طعمه بچه ماهي يا آبزي همانند زالو باشد مسافت طي شده توسط ماهي گاهي در يك چشم برهم زدن به بيش از سه متر ميرسد لذا استفاده از لانسه و قاشقك و يا لوري بسته به زمان و فصل امكان بيشتري براي خارج ساختن ماهي از محل خود  را بوجود مي آورد.

تصوير زير تعداد و مكانها ي حمله به طعمه هاي بزرگ را نشان مي دهد كه ماهي را مجبور به خروج و طي مسافتهاي بيش تري كرده است.

رفتار و تغذيه هر ماهي متمايز از ديگري است. به اين جهت كه برخي از فعاليتهاي يك ماهي منحصر به غريزه نيست و بخشي از آن اكتسابي است . مثلا ماهي بالادست رودخانه با ماهي درياچه تغذيه متفاوت دارند .هرچند كه از يك نژاد هم باشند.وفور طعمه در سطح يا ميان آب بسته به فصل متغير است.وچه در روخانه يا درياچه روش تغذيه هر ماهي بسته به وضعيت مكاني قلمرو خود نيزمتفاوت است.ماهي كه چاله اي در كف رودخانه و از جنس ريگ دارد طبيعتا بيشتر به تغذيه از حشراتي در بين سنگها و بچه ماهيها دارد ولي ماهي كه در حفره اي كه از انباشته شدن كنده درختها بوجود آمده و گاه گاهي گردابي از آنجا ميگذرد به صيد حشرات كنار آبزي و جانداراني همچون خزندگان ميپردازد.حال شرايط جوي و تغييرات جريان آب رودخانه و جزر و مد وسيلابهاي ناشي از بارندگي بر تغذيه جانداراني همچون ماهي تاثير ميگذارد.در زمان تخمريزي ماهي ها چند صد متر از قلمرو خود براي تغذيه از حشرات را كه خود نيز درحال تخمريزي هستند دور مي شوند.واين صحنه بيشتر در دهانه رودخانه ها و درياچه ها اتفاق ميافتد و پس از پايان فصل تخمريزي دوباره به محل خود باز مي گردند.

تجربه نشان داده است كه ايجاد تنوع در طعمه هاي مصنوعي از موارد وسوسه انگيز براي ماهيهايي چون قزل آلا است. تا بتوان در فواصل دورتري آنها را جذب كرد.طعمه هاي ريز و كوچك در فواصل دور بيشتر درمواقع تخمريزي براي آنها جالب است ولي طعمه درشت هميشه در دور دستها براي آنها وسوسه انگيز بوده .البته اين را نيز بايد مد نظر داشت ماهيي كه بدون دردسر و مزاحم و بدون ترس از گرفتار شدن زندگي كرده است به مراتب كمتر احتياط ميكند لذا مسافت دورتري را بي پروا طي ميكند در غير اين صورت ماهيي كه قلاب ديده است وحشت زده از صيد طعمه دورتر از قلمرو خود منصرف گشته و به عمق آب پناه ميبرد.