پس زدن طعمه توسط ماهي :

آيا تا بحال شده است كه ماهي به طعمه حمله كند ولي باسرعت عجيبي آن را پس بزند؟

بيشتر ماهيگيران حرفه اين چنين صحنه هايي را داشته اند.و البته اين خود يك راهنمايي از سوي ماهي است كه وقت آن رسيده است تا طعمه را تعويض نماييد.

همانطور كه گفته شد ماهي قزل آلا به طعمه حمله نمي كند بلكه به نزديكي آن رسيده و بعد با مكشي قوي اين طعمه را ميبلعد ولي مكانيسم اين روش چيست؟

حتما كساني كه آكواريوم دارند و اگر ماهيهايي از خانواده اسكار يا سيچليد و يا انواع گوشتخوار دارند مشاهده كرده اند كه ماهي به نزديك طعمه ميرسد و بعد گويي يك آهن ربا طعمه خود وارد دهان ماهي ميگردد ولي چگونه ؟

ماهي چگونه به طعمه حمله ميكند ؟

ماهي قزل آلا هنگام حمله به طعمه كاملا به طعمه نزديك نمي گردد بلكه با مكشي كه توسط دهان و آرواره دو تكه اي خود انجام ميدهد تونلي از گرداب را به جود ميآورد كه در يك چشم به هم زدن چنان نيرويي را به طعمه وارد ميكند كه در كمتر از چند ده هزارم ثانيه طعمه را در دهان خود ميابد. واين عمل چنان سريع است كه گويي خود با دهان باز به طعمه حمله كرده است.

تركيب آرواره اي و دهان اين نوع از ماهيها بگونه اي است كه در هنگام مكش ، آب به راحتي از زير آبششها خارج ميگردد وآبشش آنها در دو مرحله باز ميشود كه نتيجتا دوبرابر آب مكش خواهد كرد اما نكته جالب اين است كه ماهي قادر است مدت زمان مكش را بسته به فاصله تنظيم كند و در هنگام مكش دوبرابر فاصله با طعمه را مكش ميكند كه در اين صورت ستوني از گرداب به سمت طعمه روانه مي گردد و اگر به گردباد توجه كرده باشيد نوك تيز آن برروي زمين است و دهانه گشاد آن به سمت بالا كه اين خود باعث بالا بردن اشياء از روي زمين به هوا ميشود. يعني اين گرداب دهانه گشاد آن به سمت دهان ماهي و نوك تيز آن به سمت طعمه است كه باعث ميگردد طعمه قدرت فرار را از دست بدهد و دران هنگام دهان ماهي بسته شده و خارهاي آبششي مانع از خروج طعمه ميگردد.اگر اين طعمه قابل خوردن باشد جذب و اگر غير خوراكي باشد به بيرون پس زده ميشود.حال اگر طعمه به نخ وصل شده باشد و مقاومتي ايجاد كند طبيعتا با عث پس زدن آن توسط ماهي ميگردد.اگر با پشه مصنوعي يا طعمه طبيعي در عمق كم در حال صيد هستد اين مسئله بوجود مي آيد كه اين ماهي براي رسيدن به اين طعمه بايد موانعي را پشت سر بگذارد و گويي خطر را به جان مي خرد پس هنگام حمله ممكن است فاصله مناسبي با كناره آب نداشته باشيد كه ماهي با ديدن شما حتما از بلعيدن طعمه صرف نظر خواهد كرد

هميشه ماهي نيست كه طعمه را پس ميزند بلكه مقصر ماهيگير است كه با كشش سريع و بيش از حد باعث خروج طعمه يا فشار بيش از حد ميگردد كه ماهي به طعمه مشكوك گردد.

اما برخي مواقع ماهي به دنبال طعمه ميآيد ولي به آن نمي زند گويا فقط كنجكاوي ماهي باعث خيره شدن به اين طعمه است گويا كه اين چيست كه آدمي زاد ساخته است .اما حقيقت چيز ديگري است در اين خصوص ماهي تقريبا سير است و فقط به طعمه هايي حمله ميكند كه به صورت ناگهاني يا ازكنار ماهي ميگذرد يا به آب مي افتد و اكثر اين اتفاقات در هنگام ظهر رخ ميدهد.

گاهي هنگام ماهيگيري با طعمه هاي مصنوعي چون لانسه ماهي پولك را ميزند كه نتيجتا بي حاصل است ولي در كل حتي حمله و ظربه زدن به طعمه ها هم در بين قزل آلا ها متفاوت است و برخي چنان اين عمل را به سرعت انجام ميدهند كه فرصت عكس العمل را از ماهيگير ميگيرد و وقتي ماهيگير به خود مي آيد كه ماهي متوجه قلاب شده و طعمه را پس زده است و دهان قزل آلا برخلاف كپور گوشتي نيست و قلاب به خودي خود در گوشت فرو نمي رود بلكه نياز به عكس العمل ماهيگير دارد.