اطلاعات اوليه براي ماهيگيري با چوب و چرخ پشه :

قبل از هرچيز بايد بدانيد كه قزل آلا چه مي خورد؟

اگر محتويات روده يك قزل آلا را مشاهده كنيد يا حشرات اطراف محل زندگي قزل آلا را ببينيد و يا حتي اگر در زير سنگها را جستجو كنيد حشرات مورد تغذيه قزل آلا را مشاهده خواهيد نمود

اين حشرات معمولا  :

لارو نيمف و پشه هاي يك روزه و حشراتي از خانواده دو بالان چون پشه معمولي و پشه خاكي وبال موداران و نيمف و لارو پشه ها معمولا در تمام سال موجود ميباشد وحشرات بالغ در بهار و تابستان جاي خود را به اين لاروها مي دهند وهنگام بارش باران معمولا كرمهاي خاي به رودخانه ريخته ميشوند و بهترين موقع استفاده از پشه تر كرم خاكي بعد از باران است.. اما در درياچه ها وجود رش و خرچنگ و بچه ماهي افزون تر است ولي در كل حشراتي مشترك وجود دارد مانند پشه يكروزه وشاهپركها يا بال موداران و پشه معمولي و انواع سوسك خصوصا سوسك آبي و پشه سنگي و مگس سركه و مگس عآدي و خاكستري و رش و جير جيرك و ملخ و مورچه هاي بالدار 

لوازم مورد نياز براي اين نوع صيد همانند هر روش ماهيگيري است .شما به يك چوب و يك چرخ و نخ وطعمه اي براي صيد نياز منديد. اما چوب شما با يك چوب لانسه كشي  فقط در محل قرار گرفتن چرخ تفاوت دارد بطوري كه چرخ در پايين ترين قسمت دسته قرار دارد و چرخ نيز از يك قرقره ساده تشكيل شده است ونخ شما دو تفاوت عمده دارد :

نخ پشه :

1-نخ پشه معمولا رنگي و ظخيم است

2-هميشه نخي نايلوني را بايد به نخ پشه بست كه طول آن يك متر ونيم است و بيرنگ مي باشد و به آن ليدر گفته ميشود

ليدر :

اين نخ نايلوني معمولا يك متر ونيم تا دومتر طول دارد و مشخصه بارز آن مخروطي بودن آن است يعني از يك سو ظخيم و از سوي ديگر بسيار نازك است اين كاهش ظخامت با شيب ملايمي همراه است كه قسمت نازك آن مخصوص بستن پشه است البته اگر اين چنين ليدري در دست نبود ميتوانيد از دو شماره نخ متفاوت استفاده كنيد زيرا نخ ظخيم در چشم قلاب پشه فرو نميرود.

زماني كه هوا آرام است از ليدر بلند استفاده كنيد و هنگامي كه هوا بادي است از ليدر كوتاه تري استفاده نماييد.

چون شما از پشه مصنوعي استفاده ميكنيد اين پشه از خود وزني ندارد تا مانند قاشقك يا لانسه بتوان با استفاده از وزن طعمه آن را پرتاب كرد لذا از نخي از جنس لاستيك و با اليافي ابريشمي درون آن استفاده ميگردد و اين نخ هاي ظخيم بسيار نرم هستند و باروشي همانند شلاق زدن به جلو پرتاب ميگردند كه در انتهاي اين نخها يكمتر ونيم نخ نازك بيرنگ بسته شده كه در انتهاي اين نخ نايلوني نيز يك پشه يا گاهي هم بيشتر وصل شده است.كه با استفاده از وزن اين نخ ظخيم پشه را به فواصل دورتر پرتاب ميكنيد. ولي اين نخ پشه نيز دو نمونه دارد :

1-نخ فلوتر :نخي كه بر روي آب شناور ميماند كه در نهايت پشه را نيز بر روي آب شناور نگه ميدارد  F/

2-نخ سينكينگ :نخي كه درون آب فرو ميرود و در نهايت پشه را نيز با خود به عمق آب فرو خواهد برد  S/

اما از چه شماره نخي و براي چه نوع ماهي استفاده كنيم؟

معمولا برروي نخهاي پشه شماره هايي وجود دارد كه براي صيد قزل آلا از نخ شماره چهار و پنج يا شش و براي صيد اردك ماهي از شماره هاي شش يا هفت و يا هشت استفاده ميگردد

اما هر نخ نيز انواعي دارد كه شما را با پسوندهاي  آن آشنا ميكنيم :

DT : اين نوع نخ براي پرتابهاي كوتاه استفاده مي گردد

WF: براي پرتابهاي متوسط استفاده مي گردد

SH: براي پرتابهاي خيلي بلند مثلا براي درياچه ها استفاده ميگردد

حال هركدام از اين نخها نيز انواعي دارند :

S/: به نخهايي گفته ميشود كه درون آب فرو ميروند

F/:به نخهايي گفته ميشود كه بر روي آب شناور ميمانند

ST/:نوعي نخ شناور كه فقط قسمت انتهايي آن درون آب فرو ميرود و براي لاروها مناسب است كه پشه شما ميانه آب باشد

FS/: نوعي نخ فرو رونده است كه سرعت فرو رفتن آن در عمق بسيار زياد است

چوب پشه :

چوب پشه نيز اندازه ها و انواعي دارد كه بهترين جنس آن از ني بامبو است كه هم مقاومتر و هم سبكتر است ولي بعلت گران بودن چنين چوبهايي بهترين گزينه چوب فول كربن آن است كه هم مقوم و هم سبك و هم انعطاف خوبي دارد.

بر روي چوب ها نوشته اي به صورت AFTMA حك شده است كه نشان دهنده شماره چوب و انتخاب نخي با همان شماره است كه بهترين شماره آن پنج تا هفت است وطول چوب نيز بسته به محل استفاده آن دارد چرا كه در رودخانه چوب بلند با عث گير كردن چوب بين درختان ميگردد و نيازي به پرتاب بلند نيست ولي در درياچه استفاده از چوب كوتاه پرتاب را كوتاه ميسازد.

اكشن چوب نيز بسته به نوع ماهي و قدرت تهاجم آن دارد مثلا براي قزل آلا خال قرمز كه در يك دقيقه دويست و ده حركت نامتشابه از خود نشان ميدهد تا قلاب را از دهان خارج كند چوبي با اكشن كم مناسب است تا باعث پاره شدن دهان ماهي نگردد ولي براي قزل آلاي رنگين كمان اكشن بالاتري نياز است چرا كه پرشهاي بلند اين ماهي از سطح آب با عث فرار ماهي ميگردد ولي براي اردك ماهي چوبي با اكشن بالا تر مورد نياز است.

چرخ پشه :

اين چرخ ساده ترين نوع چرخ دردنيا است .قره قره اي كه بايك قاب پوشيده شده است و بر روي قرقره يك دسته كوچك دارد. چرا كه در اين چرخ معني واقعي چرخ نهفته است . يعني اينكه چرخ فقط براي جمع كردن نخ است نه كشيدن ماهي .

چرخها نيز شماره هايي دارند مثلا براي صيد قزل آلا چرخي با شماره شش كه بتواند تمام نخ شماره شش را در خود جاي دهد كاملا مناسب است و براي اردك ماهي شماره هشت.

البته بايد توجه داشت كه چون طول نخ هاي پشه كوتاه است معمولا زير اين نخها را با نخي ديگر از جنس داكرون پر ميكنند تا در هنگام صيد ماهي بزركتر امكان آزاد كردن نخ بيشتر باشد كه به آنها پيش بند گفته ميشود.

پشه :

اين طعمه مصنوعي از تابيدن مقداري نخ ابريشمي به دور قلاب كوچكي و كمي پشم و پر پرندگان تا چسباندن خورده شن و ماه و چوب تشكيل ميشود كه بسته به محيط بسيار شبيه به حشرات  محل زندگي قزل آلا ميباشد. در صورت پيشرفته آن استفاده از مواد مصنوعي نيز موجود ميباشد  و براي مثال براي اردك ماهي پشه هايي همچون سنجاقك و موش و بچه ماهي و قورباغه نيز تهيه ميگردد.البته براي هر نوع ماهي پشه اي ساخته ميشود و براي هرفصلي نوعي ديگر كه در قسمت پشه ها به شرح كامل آن خواهيم پرداخت.