پشه ها ي مصنوعي :

اولين پشه اي كه در اول بهار مشاهده ميگردد پشه اي بادمي بلند و بالهاي قهوه اي كشيده است كه به آن مارس قهوه اي گفته ميشود. همانطور كه ميدانيد در اين فصل آبها به علت بارندگيهاي فصلي كمي كدر هستند كه اين پشه بسيار مناسب است.رفته رفته به اواسط بهار كه نزديك ميشويد پشه هاي بالغ رنگي قهوه اي سير مايل به مشكي دارند و البته فربه و چاق هم هستند لذا براي جلب توجه بيشتر ماهي از دمهاي قرمز رنگ نيز براي آنها ميتوانيد استفاده كنيد.از حشرات مناسب اين فصل انواع سنجاقك ها  و مگس سنگ و مورچه قرمز هستند كه از پشه هايي همچون پالمو و الكساندرا نيزميتوانيد در اوايل فصل استفاده كنيد.

آلكساندراپالمو

ماهيگير بايد به طعمه فصل آشنا باشد تا بتواند بهترين صيد را داشته باشد.كم كم كه هوا رو به گرما مي نهد و آب ذلال بايد از پشه هاي كوچكتر و براق استفاده نمود كه خرمگس و زنبور قرمز و مورچه قرمز از آن دسته اند.در فصل تابستان نيز بهترين حشرات مگس سياه انواع زنبورها و سنجاقكها و حشرات سياه رنگ است چرا كه در اين فصل اكثر حشرات بالغ يا در مرحله پيري بسر ميبرند.لذا استفاده از جيرجيرك و انواع سنجاقكها و پشه هاي اين فصل مناسب است.

 

در كل پشه هاي مصنوعي را به دو دسته تقسيم ميكنند:

1-پشه هاي خشك

2-پشه هاي تر

كه در مورد پشه هاي خشك ميتوان گفت كه به حشرات بالدار و در كل هر حشره اي كه در آب زندگي نمي كند گفته ميشود اما پشه تر به حشراتي گفته ميشود كه مدت زماني را در آب زندگي ميكنند و در آب نيز شكار خواهند شد.حال اين حشرات را نيز به چند دسته كه براي صيد مناسبند تقسيم نمود :

حشرات رو آبي

حشرات غرق آبي

نوزاد حشرات مانند لاروها نيمف ها

بچه ماهي ها يا استريمر ها

حشرات رو آبي :

زيبا ترين و جالب ترين روش صيد با پشه استفاده از پشه هاي رو آبي است چرا كه حمله و پرش ماهي را مشاهده خواهيد كرد كه صحنه هايي بياد ماندني را برايتان باقي خواهد گذاشت.

اين حشرات يا در فصل خاصي به پرواز در مي آيند يا هر روزه از لارو به پشه بالدار تبديل ميگردند.

مي فلاي از اين دسته است .پشه اي بي آزار و خسته كه بالهايي نسبتا بلند دارد و دو عدد موي بلند در قسمت انتهايي دمش قرار دارد و بر روي آب شناور مي باشد.

مي فلاي  آدامز لايت كاهيلگوردون كويل هاك پيكوك

رويال ولفاولايو دان باگربلك بيتلبراون آنت

اين پشه ها از بهترين نمونه هايي هستند كه براي صيد رو آبي استفاده ميگردند و البته برخي از آنها واقعي و برخي تخيلي هستند چرا كه  تركيبي از چند پشه واقعي و با چراغ چشمك زني مناسب استفاده ميگردند

مثلا رويال ولف وجود خارجي ندارد ولي تركيبي از چند پشه است و آن روبان قرمز براق جلب توجه خوبي است.براي مواقعي كه هيچ پشه اي جوابگو نيست نتيجه خوبي ميدهد.

در اين نوع پشه حمله ماهي چند صورت دارد كه اولين نمونه آن حمله با سرو صدا است كه پس از اينكه پشه ناپديد شد شوك مناسبي به قلاب بدهيد تا در دهان ماهي قرار گيرد. ولي نمونه دوم آن بدين صورت است كه گردابي در زير پشه بوجود ميآيد و نا گهان پشه ناپديد ميگردد در اين لحظه سرعت عمل نياز است تا قبل از اينكه ماهي مصنوعي بودن طعمه را دريابد قلاب را درون دهانش فرو كنيد و در حالت سوم گاهي فقط دهان ماهي را مشاهده خواهيد كرد كه به صورت نيم دايره از زير آب خارج و بعد دوباره به آب باز ميگردد در اين صورت شوك سريع و مناسبي دهيد.در مورد زنده بودن يا مرده بودن حشرات اين نكته مهم است كه اگر بالهاي حشره يا يال پشه شما به سمت جلو باشد پشه شما زنده و ماهي احتياط را انجام ميدهد و اگر يال پشه شما به سمت عقب باشد يعني پشه شما مرده است پس بايد پشه شما بر روي آب ساكن باشد.

حشرات غرق آبي :

اين پشه ها بيشتر مربوط به حشراتي است كه در زير آب زندگي ميكنند.تفاوت آنها با لاروها در اين است كه لاروها دم شلوغي دارند. اكثر ماهيگيران نمونه اي را استفاده ميكنند كه مانند پشه رو آبي بوده و در حال انتقال از آخرين دوره دگر ديسي خود است تا به سطح آب برسد.در اين روش شما بايد پشه را به پايين دست رودخانه پرتاب و به سمت بالا دست بكشيد.معروفترين اين پشه ها ريبيد مودار طلايي است.

اكثر ماهيگيران بعلت عدم ديدن پشه از اين روش و نوع پشه ممانعت مي نمايند و اين در حالي است كه موثر ترين روش اين نمونه است و در ضمن اولين نمونه و قديميترين نمونه پشه ساخت دست بشر ازاين نوع بوده است. اگر از دو پشه همزمان بر روي يك نخ استفاده ميكنيد نيزبهترين حالت پرتاب به پايين دست رودخانه و بعد جمع كردن آن است دقت كنيد كه جريان آب باعث پرتاب پشه شما به سمت بالا ميگردد  و اين خود بهترين حالت براي جلب توجه ماهي است ولي بهتر است كه شما با تكانهايي كه به سر چوب ميدهيد يك پشه درحال جهش زير آب را تقليد نماييد كه در بيشتر مواقع موثر است.

گوردن كويل لايت كاهيل پروفسور رد آنتبلك نات

دقت داشته باشيد كه اين پشه ها بايد رنگي خاكستري يا روشن داشته باشند زيرا در حال دگرديسي بوده و جوان هستند لذا از رنگهاي تيره پرهيز نماييد. به همراه داشتن اين چند نمونه پشه تقريبا بيشترين مقدار پشه هاي اين نمونه را پوشش ميدهند.پشه پروفسور را براي مواقعي كه ماهيي صيد نشد استفاده كنيد.بهترين را براي اين نوع پرتابها در رودخانه اين است كه پشه را به سمت روبرو پرتاب كنيد وو هنگامي كه آب پشه را به سمت منار آورد با تكانهايي ملايم شروع به جمع كردن آن كنيد.در بين پشه هاي خود بايد يك پشه مشكي مناسبي همچون بلك نات نياز داريد در ضمن مورچه قرمز نيز از جذب كننده هاي مناسب بوده است.

لاروها :

لارو به زماني از زندگي حشره در آب گفته ميشود ولي برخي از حشرات به علت شباهت زياد به لاروها به اين دسته پيوسته اند پس لاروها شامل نوزادان حشرات و برخي حشرات آبزي بالغ هستند.

لاروها بهترين نمونه پشه ها هستند چرا كه با خاصيت غوطه وري سريع در نزديكي كف ماهي را صيد ميكنند به علت امن بدون زير سطح آب از سطح براي ماهيها امكان استفاده و موفقيت اين پشه بيشتر است چرا كه بيشتر تغذيه اين نوع ماهي ها از نزديكي كف و بين سنگها است.اگر شكم قزل آلايي را باز كنيد  بيشترين حشرات متعلق به لاروها هستند.البته برخي از لارها در آخرين مرحله رشد در سطح آب نيز وجود دارند ولي مهمترين چيزهايي كه يك ماهيگير بايد بداند اين است كه زندگي حشرات چگونه است كه اين خود داستاني دگر است ولي همينكه يك ماهيگير بداند كه كدام پشه در كدام فصل كوچك است يا تيره كافي است.

موفقيت لاروها بر اين است كه ميتوان با اين پشه ها بيشتر به ماهي نزديك شد و در هواي ابري و بادي و يا مواقعي كه آب گل آلود است بهتر جواب ميدهد ولي تفاوتي كه در نحوه پرتاب با پشه هاي غرق آبي دارد در اين است كه اين لاروا را بايد به بالا دست رودخانه پرتاب و بعد جمع كرد.پرتابهاي خود را كوتاه انجام دهيد تا لاروتان در كف گير نكند و كنترل مناسبي روي آن داشته باشيد اما نكته مهم حمله ماهي است.همانند حمله كپورچه به يك طعمه معمولا ماهي هاي كوچك حمله اي مهاجمانه تر دارند لذا ظربه آنها را احساس خواهيد نمود در حالي كه ماهي بزرگتر حمله آرامي دارد البته استثناهايي هم وجود دارد ولي همواره نخ خود را صاف نگه داريد يعني نخ اظافي را جمع كنيد. براي صيد با لارو در سطح آب هنگامي كه هيچ پشه اي جواب نمي دهد بسيار كار ساز است بدين  صورت كه در سي و پنج متي پشه به سمت چوب يك تكه كامواي رنگي روشن قرار دهيد تا هم لاروتان را روي آب قرار دهد و هم در هنگام صيد متوجه بلعيده شدن لاروتان شويد . هرگز از گريس براي چرب كردن پشه ها استفاده نكنيد بلكه پارافين يا چربي بدون بو استفاده كنيد كه از مسموميت كمتري برخوردار باشد و اگر براي نگه داشتن خن ليدر بر روي آب استفاده ميكنيد كمي ليدر را تا فاصله كاموا چرب كنيد و چربي اظافي رابا پارچه اي بگيريد زيرا چربي بر روي آب منشر و ماهي را فراري مي دهد.

دكي نيمف استون فلاي استون نيمف دراگونكوپرهدبلك استوناولايو زچمي فلاي نيمف

متاسفانه در مورد نيمفها نمي توان گفت كه كدام يك موثر ترند زيرا بايد منطقه ماهيگيري را بررسي كنيد يا شكم ماهي را باز نموده و مشاهده كنيد ولي روي هم رفته پشه هايي مانند بلك استون و مي فلاي و كوپر هد مفيد هستند.

استريمر ها :

استريمر به پشه هايي گفته ميشود كه بچه ماهي را تشبيه ميكنند .در اين روش معمولا از قلابهاي بزرگتري استفاده ميشود و روش پرتاب آن به پايين دست رودخانه و كشيدن آن همراه با تكانهاي سريع است تا فرار يك بچه ماهي را تقليد كند در اين صورت كمتر ماهيي مي تواند مقاومت نمايد.ولي در درياچه چنين نيست بلكه بايد پس از پرتاب و بانخ سينكينگ به آرامي جمع كنيد گويا يك بچه ماهي بي خيال در حال بازي است ولي آنقدر بايد آرام جمع كنيد كه فقط قلابتان به كف گير نكند كه با كمي تجربه اين مشكل حل خواهد شد.

بهترين نمونه هاي اين استريمرها :

ميكي فينمادلربلك گوست گري گوست

البته اين طعمه ها نيز به دو دسته طبيعي و تخيلي ساخته ميشوند لذا در طعمه هاي تخيلي به ناچار بدليل اينكه بچه ماهي هاي آن منطقه را هنوز نمي شناسيم از رنگهاي مورد علاقه ماهي استفاده ميشود هرچند كه نتيجه بسيار خوبي به خوبي پشه هاي استريمر شبيه  بچه ماهي هاي  آن منطقه نيست ولي مفيد است.در تصاوير بالا بهترين استريمر هايي كه هر شخص بايد با خود داشته باشد  مي بينيد.

براي ماهيگيري در آبهاي شور تنها پشه هاي استريمر مناسب هستند كه با چوب و چرخ و نخ شماره هشت تا ده و استريمر هاي مناسب و شبيه به بچه ماهيهاي آن منطقه و يا استريمر هايي با اختلاف رنگهاي گرم و سرد باشد.

نسل جديدي از پشه هاي استريمر در بازار موجود است كه به پستانهاي مرگ آور معروفند اين پشه ها شبيه به بچه ماهيهايي با دو چشم ورقلمبيده هستند كه اين چشمها را با تكه ابري رنگي ميسازند و در اين نمونه از نخ سينكينگ استفاده ميگردد. ونتيجه آن براي قزل آلاي رنگين كمان تحير آور است.

ددلي بوبز

 

دقت كنيد كه هميشه در درياچه به دنبال چاله هاي زير جوش باشيد همانطور كه در مطالب قبلي گفته شد مكان مناسبي جهت استراحت ماهي است.هميشه از حشرات فصل صيد اطلاع داشته باشيد به اين صورت كه برخي از آنها را صيد كنيد و از روي آنها پشه اي ببافيد.ملخها را فراموش نكنيد كه بسيار مفيد هستند. در صورتي كه ماهي نزديك به پشه شما ميشود ولي به آن حمله نمي كند تجديد نظري در اندازه آن كنيد زيرا قبل از اينكه ماهي به رنگ حشرات توجه كند به اندازه آنها دقت ميكند. در تمام روشهاي گفته شده از هردو نخ سينكينگ و فلوتر ميتوانيد استفاده كنيد و بسته به نوع صيد كه مختص خودتان است توانايي هدايت پشه به زير آب يا ميانه آب و يا روي آب را خواهيد داشت.دقت داشته باشيد كه هيچ ماهيگيري نمي تواند تمام پشه هاي مفيد را يك جا داشته باشد زيرا هر مكاني بسته به تنوع آب و هوا موجوداتي متفاوت دارد.در اين مقاله بهترين نمونه هايي كه ما خود براي در ياچه هاي ايران و رودخانه هاي آن استفاده ميكنيم قرار داديم. شما بايد به منطقه ماهيگيري رفته و به جستجوي حشرات خارج و داخل آب باشيد و دقت داشته باشيد هر هفته اين كار را تكرار  كنيد زيرا رشد و زمان بلوغ حشرات متفاوت است كافي است يك سنگ را جابجا كنيد چه در زير آب و چه در خشكي.

ما در قسمت انواع پشه ها كامل ترين ليست ممكن از پشه هاي معروف دنيا را قرار داده ايم كه با مراجعه به آنها مي توانيد شبيه ترين پشه را به حشره مورد نظر خود بيابيد.بازهم متذكر ميشويم كه اين پشه هايي كه ما معرفي كرده ايم بهترين نيستند ولي مفيد هستند.