صيد قزل آلا با استفاده از چوب و چرخ ساده و حبابك يا فلوتر

گونه اي از ماهيگيري با پشه است كه با استفاده از چوب و چرخ اسپينينگ و حبابكي انجام ميگيرد اين حبابك همانند شناوري است كه بر روي آب ميماند ولي بر روي اين شناور دو سوراخ با درپوش وجود دارد كه با برداشتن يكي از آنها و پر كردن حبابك از آب ميتوان ميزان غوطه وري حبابك را تنظيم كرد.

در اين روش كلا دو قاعده وجود دارد يا از پشه هاي تر استفاده مي كنيد يا از پشه هاي خشك :

در صورتي كه پشه هاي خشك استفاده ميكنيد حبابك را در انتهاي نخ اصلي بسته و پشه ها را با هر چند انشعاب قبل از حبابك و به سمت چوب ميبنديد

و اگر از پشه هاي تر استفاده ميكنيد حبابك را به سمت چوب بسته و انشعابات پشه را بعد از حبابك ببنيد و با طول نخي كه نياز داريد تا به عمق فرو رود.

در صورتي كه در درياچه ماهيگيري ميكنيد حبابك را به منطقه مناسبي پرتاب و هنگامي كه حبابك در آب فرو رفت شوك دهيد.

اما در رود خانه كما فرق ميكند در اين صورت شما بايد يا حبابك را به سمت بالاي رودخانه پرتاب كنيد و منتظر بمانيد تا حبابك به سمت پايين بيايد و بعد دوباره تكرار كنيد يا اينكه حبابك را در عرض رودخانه پرتاب و به ورت نيم دايره اي مسافتي را پوشش دهيد.