وزنه ها- طعمه هاي طبيعي-ميز وسائل

 وزنه ها

وزنه اي از سرب يا چدن كه نخ را ثابت و مجموعه ريسه ياقلابها را با كمك وزن آن به فاصله دور تر پرتاب كرد 

وزنه ها

 

طعمه هاي طبيعي

نوعي از طعمه ها كه به طور طبيعي پيرامون ما هستند و غذاي اصلي و فرعي موجوداتي چون آبزيان هستند

طعمه هاي طبيعي

 

ميز وسائل

اين ميز كه فقط يك پايه دارد براي اين است كه وسائل و طعمه هاي خود را بر روي آن قرار دهيم و مانع از گم شدن و يا از بين رفتن وسائل وطعمه ها شويم 

ميز وسائل