هرزه گرد - تور ماهي - تور قلاب

 هرزه گرد

اين وسيله كوچك براي ارتباط دو نخ يا نخ و قلاب و يا نخ و طعمه و يا براي ارتباط چند قلاب به كار مي آيد و تبديل اين قطعات را راحت تر مي نمايد

هرزه گرد

 

تور نگهداري ماهي

اين تور براي زنده و تازه نگهداري ماهي هاي صيد شده استفاده ميشود

تور نگهداري ماهي

 

تورقلاب يا چوک

اين نوع از تورها براي صيد ماهيهاي ريز به عنوان طعمه و براي خارج كردن ماهي هاي صيد شده از آب مي باشد

تور قلاب