روشهاي زدن طعمه به قلاب

 دل خمير ماهي ميگو يا رووش کرم خاکي