در بالا نحوه گره زدن نخ به شناور ها را مي بينيد كه دوروش است

در اين روش هنگامي كه ماهي به قلاب ضربه مي زند باعث بالا و پائين رفتن شناور مي شود.شناور را به گونه اي ببنديد و سنگيني سرب آن را تنظيم كنيد كه شناور تانصف  داخل آب باشد و بر روي آب نخوابد و تمام آن داخل آب نرود. همانطور كه در بالا ميبينيد هنگامي كه ماهي به قلاب ضربه ميزند با عث حركت شناور ميشود هنگامي كه كل شناور داخل آب شد شما بايد شوك نسبتاً قوي را به لنسر خود وارد نمائيد تا قلاب درون دهن ماهي گير كند -كشش لنسر بايد به گونه اي باشد كه باعث پاره شدن دهان ماهي و رهائي قلاب نشود .در بعضي از مواقع ماهي شناور را داخل آب نمي برد  بلكه آن را بر روي سطح آب ميكشد كه در آن زمان نيز با توجه به مسافت طي شده شك را وارد مي كنيم