لوازم مورد نياز:حشره مصنوعي-لنسر فلاي-ليدر

A:ليدر(يك نوع نخ نسبتاً ضخيم و نرم)

B: نخ معمولي ماهيگيري شماره 20
C: حشره مصنوعي
E:لنسر فلاي
D:قرقره فلاي

در اين روش ليدر را به دور قرقره جمع مي كنيم سپس نخ ماهيگيري نايلوني به شماره 20 را به اندازه 150 سانتيمتر به سر ليدر وصل ميكنيم و در انتها حشره مصنوعي يه طبيعي متصل به قلاب را به انتهاي نخ وصل مي كنيم.حالا با يد مواظب با شيد كسي در نزديكي شما نباشد حال به طول لنسر نخ را آزاد ميگذاريم  و مقداري تقريباً به اندازه 1متر را از قرقره آزاد مي كنيم و با دست چپ مي گيريم در اين حال لنسر را مانند شلاق بالاي سر خود به آرامي به سمت جلو و عقب حركت مي دهيم هنگامي كه نخ به راحتي تحت تصرف شما قرار گرفت كم كم نخ در دست چپ را آزاد مي كنيم تا به طول ليدر افزوده شود هنگامي ليدر به اندازه مورد نياز رسيد  لنسر را به سمت جلو با قدرت به صورت شلاقي حركت مي دهيم تا ليدر و نخ و طعمه كاملا بر روي آب بخوابد آن هنگام ليدر را با دست چپ ميگيريم و به آرامي  مي كشيم تا طعمه بر روي آب حركت كند در اين نوع ماهيگيري لازم نيست كه ليدر را باقرقره جمع كنيم زيرا ليدر به اندازه كافي ضخيم است و گره نمي خورد-هنگامي كه ماهي طعمه را بلعيد  همزمان ليدر و لنسر را مي كشيم تا طعمه درون دهان ماهي قرار گيرد