قاشقك ها

قاشقك همان طور كه از نامش پيداست بايد شبيه قاشق باشد كه البته بيشتر آنها تقريبا شبيه به قاشق هستند

اكثر قاشقك ها داراي پولك پلاستيكي قرمزي در انتها هستند كه باعث هدايت حمله ماهي به قلاب ميگردد

شكل شنا كردن قاشقك ها بيشتر به صورت تلو تلو خوردن است و هرچه قاشقك باريكتر گردد شناي آن بيشتر شبيه ماهي خواهد بود

قاشقكهايي با گودي زياد و پولك پهن مناسب آبهايي راكد و با جريان آب كم هستند اين نوع حركت ماهيهاي مريض و در حال مرگ را تداعي ميكنند

بسته به جريان آب رفته رفته پولك قاشقك ها را هم بايد  كوچكتر و باريك تر در نظر گرفت مثلا براي اسبله از پهنترين نمونه چون در آب راكد است و براي قزل آلا از باريكترين نمونه آن زيرا جريان آب بيشتر است

اين نوع قاشقك براي آبهاي راكد مناسب است

اين قاشقك براي ترولي كردن و يا لانسه كشي سريع در آبهاي راكد براي جلب توجه ماهي مناسب است
اين پولكها براي صيد قزل آلا مناسب است كه البته بايد سه شاخ و حلقه را نيز برآنها جاي داد
اين قاشقك براي رودخانه هايي با جريان متوسط خوب است
اين قاشقك با طراحي كه دارد تقريبا براي همه نوع جريان آبي مناسب است و زائده داخلي آن بيشتر براي جلب توجه ماهي است
اين قاشقك نيز به گونه اي طراحي گرديده كه بتوان در نوع جريان آبي از آن استفاده گردد ولي دقت داشته باشيد كه انتخاب هر قاشقك براي همان نوع آب شانس صيد ماهي بيشتري را فراهم ميكند
اين قاشقك براي تولينگ باقايق و يا لانسه كشي سريع و يا آبي با جريان زياد مورد استفاده قرار ميگيرد
اين نوع قاشقك ها كه با نام كردكوديل نيز معروف هستند نيزبراي صيد در آبهايي با عمق زياد مناسب هستند زيرا شيرجه روي و انتقال از سطحي به سطح بالا تر را به سرعت انجام ميدهند
اين نوع از قاشقك ها موسوم به ساردين نيز براي صيد در دريا و درياچه ها براي هرنوع ماهي مناسب هستند
اين نوع قاشقك در واقع هيچ نوع رقصي از خود با نمايش نمي گذارد و بايد ماهيگير طعمه را وادار به رقص نمايد
طبيعتا هر طعمه اي را اگر با چند طعمه ديگر تركيب كنيم نتيجه بهتري خواهيم گرفت

در طعمه روبرو مشاهده مي كنيد كه در عين  اينكه قاشقك با پشه تركيب گرديده ضد خزه نيز دارد كه مانع از گير كردن قاشقك ميگردد

توجه داشته باشيد كه هر رنگ براي هر ماهي مناسب است و گاهي برق زياد ممكن است ماهي را فراري دهد

لذا در صبح و غروب از نقره اي و در ظهر از طلايي و در هنگامي كه آفتاب عمود ميتابد از رنگ مسي استفاده نماييد

سرعت لانسه كشي خود را به گونه اي تنظيم كنيد تا قاشقك در يك محور حركات منظمي داشته باشد و ماهي را خسته نگرداند

ايجاد شوك هيي در هنگام لنسينگ موجب پخش نمودن نور و در عين حال ايجاد ارتعاش ميگردد كه موجب جلب ماهي ميگردد