لوري يا شبه ماهي

لور يا لوري يا شبه ماهي نوعي ديگر از طعمه ها است كه خواستگاه آن از يونان بوده است و در حال حاظر ركورد دار استفاده و ساخت اين چنين طعمه هايي كانادا است

اصولا لور را از چوب يا پلاستيك ميسازند و قلابهاي آن دو يا سه شاخ است و گاهي هم داراي لبي طلقي يا فلزي در جلوي دهان لور است

لور ها در دو نوع آب شور و آب شيرين طراحي و ساخته ميشوند و از لحاظ شيرجه روي به چند دسته تقسيم ميگردند كه ما به توظيح آنها خواهيم پرداخت

لور رو آبي كه فاقد لب است و معمولا با حركاتي كه به چوب ماهيگيري اعمال ميگردد طعمه نيز به رقص در خواهد آمد

لور هاي رو آبي به دو دسته رقاص و صدا دار تقسيم گشته كه نوع صدا دار آن نيز به سه دسته تقسيم ميگردند

نوع اول آب پاش  بالدار است كه بيشتر شبيه قورباغه ساخته ميشود

نوع دوم آب پاش معمولي بوده كه با حفره اي كه در دهان لور است آب را به جلو مي پاشد

نوع سوم لور پروانه دار است كه باعث ايجاد صدا و ارتعاش در سطح آب ميگردد

حال نوبت به گروه لورهاي لبدار رسيده است

اين نوع از لورها در عين حال اينكه بوسيله لب خود به عمق آب فرو ميروند بدون نياز به هيچ حركتي از طرف ماهيگير خود به رقص در مي آيند

نوع اول

كم عمق يا low diver

اين نوع در عمق ده تا بيست سانتيمتري آب به حركت در ميآيد

و لب كوچكي دارد

نوع دوم

مينه رو يا mid diver

لبي نسبتا متوسط دارد كه باعث ميگردد لوري در عمق بيشتري حركت نمايد

نوع سوم

عمق رو يا high diver

لبي بزرگ و نيم دايره دارد كه باعث ميگردد لوري در عمق زيادي فرو رود

نوع چهارم

لوري نوك زن  است

اين لوري داراي لبي بزرگ و كاملا كشيده است كه گاهي از بدن خود لوري هم بزرگ تر است

اين لب بزرگ باعث مي گردد تا لوري به كف درياچه رسيده و گل و لاي كف را برهم زند و تشبيهي از ماهي در حال غذا خوردن به خود دهد

اما درانواع بالا كه اكثرا يك تكه هستند لوريهايي با همان خواص ولي چند تكه وجود دارد تا رقص آنها بيشتر طبيعي به نظر برسد

دقت داشته باشيد كه رنگ لوري را بسته به نوع ماهي انتخاب نموده ورنگ آب و شرايط جوي را در نظر داشته باشيد

هرچه لوري شما شيرجه هاي عمودي تري  نسبت به مسافت طي شده داشته باشد باعث ميگردد تا ماهي در هرفاصله اي كه باشد به آن حمله كند

نوع صدا دار لوري براي محلهايي كه داراي علف زياد است و به عبارتي براي اول فصل مناسب هستند