گونه هایی از ماهیهای دریائی و رودخانه ای

و تنوع ماهیها بسته به محیط و آب و دما

تنوع ماهیهای آب شور

تنوع ماهیهای آب شیرین و گرم

تنوع ماهیهای آب شیرین و سرد