ماهيگيري با كاسي
صيد كپور و ماهيهاي كف خوار
صيد قزل آلا و ماهيهاي شكار چي حشرات
صيد اردك ماهي و ماهيهاي شكارچي آبزيان
صيد ماهي با استفاده از شناور
روش صيد با طعمه هاي مصنوعي مثل قاشقک و لانسه و لوري