لوازم مورد نياز: سرب-شناور-چند عدد قلاب نخ شماره 20-چوب كاسي

a : نخ شماره 20 كه به اندازه طول كاسي مي باشد و يك سر آن به كاسي وصل است

b:شناور كه اندازه آن نسبت به عمق تنظيم مي شود به گونه اي كه شناور بر روي آب نخوابد
c:فاصله شناور تا سرب انتهائي است
e,d:نخ و قلاب متصل به هم كه هردو به نخ اصلي متل هستند و فاصله آنها در بالا معلوم است و طول آن تقريبا15سانتيمتر است
f: سرب انتهائي كل نخ است كه هم استقامت را در آب ميدهد و هم اينكه مي توان با كمك آن نخ را در آب مستقيم و ضربات ماهيها را بر شناور يا كاسي احساس كنيم و هم بتوانيم قلابها را مسافت بيشتري پرتاب كنيم

در روش پايين كاسي با سرب را آموزش مي دهيم و آموزش شناور را مي توانيد در قسمت صيد توسط شناور  ببينيد

در اين روش ميتوان از شناور يا فقط از سرب استفاده نمود به دليل اينكه چوب كاسي به اندازه كافي حساس و نرم مي باشد ولي دقت داشته باشيد كه چوب كاسي نمي تواند وزن بيشتر از يك كيلو را تحمل كند ضمناً سعي كنيد چوب كاسي كمتر با آب خيس شود و بعد از هر بار استفاده آن را باز نموده و اجازه دهيد براي چند روزي خشك شود.در اين روش هنگامي كه ضزبات سريع و پياپي ماهي به قلاب و طعمه وارد شد در پي آن كشش قوي را از جانب ماهي احساس ميكنيم در اين حال شما بايد يك شك نسبتاً خفيف را وارد كنيم سپس ماهي را به آرامي از آب بگيريم اين روش بدون استفاده از شناور است.در اين روش مقدار سرب را به اندازه اي قرار مي دهيم كه سنگيني آن را در نوك كاسي احساس كنيم