طعمه مناسب هر ماهي

روش صيد تنوع طعمه ها نوع و رده  نام ماهي
 پس از پرتاب لانسه با سرعتي مناسب كه به كف رودخانه گير نكند جمع ميكنيم لانسه طلائي براي صيد در اول صبح و اوائل غروب شكارچي قزل آلاي خال قرمز و قهوه اي و رنگين كمان و سفيد و سياه
 پس از پرتاب لانسه با سرعتي مناسب كه به كف رودخانه گير نكند جمع ميكنيم لانسه نقره اي براي صيد در روز
با استفاده از قلاب تكي طعمه مربوطه را وصل نموده و مانند لانسه پس از پرتاب اقدام به جمع كردن سريع نخ ميكنيم-يا پس از پرتاب لنسر را يك جا ثابت كرده و منتظر ميمانيم دل و روده وماهي زنده و كرم و ملخ و حشرات آبزي
به روش صيد با پشه مصنوعي كه با حباب و يا نخ و چوب مخصوص است پشه مصنوعي
مانند روش بالا پس از پرتاب اقدام به جمع كردن نخ مي كنيم لانسه نقره اي شكارچي ا ردك ماهي ببري و پلنگي
پس از پرتاب قاشقك شروع به جمع كردن نخ مي كنيم و نخ را شل و سفت كرده تا قاشقك حركاتي شبيه ماهي به خود بگيرد همه نوع قاشقك
مانند صيد كپور پس از پرتاب چوب ماهيگيري را ثابت كرده و منتظر ميمانيم ماهي زنده و دل و روده
پس از پرتاب  شروع به جمع كردن نخ ميكنيم ولي با يد توجه داشته باشيد كه ماهي هاي شناور را بايد آهسته بكشيم تا زياد به زير آب نروند و ماهيهاي زير آبي را سريعتر بكشيم تا به كف گير نكند ماهي هاي مصنوعي شناور و زير آبي
همانند پر تاب لانسه است لانسه هاي كمپوزيت پاپر
همانند صيد اردك ماهي است مي توان از طعمه هاي اردك ماهي با سايز كوچكتر استفاده كرد شكارچي  ماهي صوف رودخانه و دريا
پس از وصل طعمه و پرتاب نخ را سفت كرده و چوب را ثابت ميكنيم و منتظر ميمانيم-يا با استفاده از شناور -هنگامي كه شناور بعد از ضربات متكرر  به زير آب رفت شك نسبتا محكمي مي دهيم خمير نان كف خوار كپور
حبوبات آب پز شده زرد پر
دل و روده شير بت
كرم خاكي ماش
جگر كولي
بچه ماهي هاي ريز و تخم خاويار و ما هي هاي كف خار
مانند صيد كپور است بچه ماهي همه چيز خوار ماهي سفيد
كرم
خمير
مغز صدف
خرچنگ
ميگو
تكه اي از ما هي را به قلاب زده و به روش لانسه جمع مي كنيم ماهي شكارچي بارا كودا
همانند اردك ماهي قاشقك 
مانند اردك ماهي ماهيهاي مصنوعي