كلاسهاي آموزشي ساخت و تهيه وسائل ماهيگيري و نكات مهم

روش ساخت پولك قاشقك

روش ساخت پولك لانسه

 

تهيه زنگوله براي لنسر بدون از دست دادن آن هنگام ماهيگيري