در دو روش بالا لنسر ها را ميبينيد كه با استفاده از پايه ها به آب انداخته شده اند
در بالا نيز نخ ها را با توجه به نوع بسته و ريسه شدن مي بينيم
در دوروش بالا براي بستن نخها پس از بسته شدن قلابها مكان سرب را يادر انتهاي نخ اصلي يا قبل از قلابها به فاصله 15-20 سانتيمتري مي بنديم

در اين روش از طعمه هاي طبيعي بايد استفاده شود:مثل: خمير نان-ذرت آب پزشده-گوشت-كرم خاكي-لارو حشرات -دل و روده مرغ و غيره

A:نخ اصلي

B:سرب

D: قلابها
E:زنگوله
F:لنسر در حالت ايستاده
C:پايه لنسر
Z:وزنه متصل به زنگوله
در روش ايستاده پس از پرتاب نخ را به گونه اي جمع مي كنيم كه كاملاً نخ صاف شود تا ضربه ماهي به لنسر احساس شود سپس زنگوله را بر نوك لنسر نصب مي كنيم دراين حال هنگامي كه ماهي ضربات خود را بر طعمه و قلاب وارد ميكند زنگوله به صدا در مي آيد هنگامي كه صداي زنگوله براي مدت كوتاهي به صورت ممتد به گوش رسيد بايد شوكي به لنسر داده شود تا قلاب در دهان ماهي گير كند
در روش خوابيده پس از پرتاب لنسر را روي دو پايه قرار مي دهيم سپس نخ را جمع مي كنيم تا صاف شود سپس وزنه مناسبي را كه به زنگوله وصل است بعد از قرقره وقبل از اولين حلقه به نخ وصل ميكنيم -در اين روش هنگامي كه ماهي به قلاب ضربه مي زند وزنه متصل به زنگوله بالا و پايئن ميرود هنگامي كه زنگوله بعد از ضربات نسبتاً ممتد بالا رفت آن هنگام شوك را به لنسر وارد مي كنيم تا قلاب در دهان ماهي قرار گيرد