روش زدن ميگو يا رووش به قلاب

ميگو جزو يکي از سخت پوستان دريا به شمار ميآيد و در عين گران قيمت بودن ولي خيلي موثر است در درياي جنوب به ميگو و روبيان معروف بوده و در درياي شمال به بچه ميگوها رووش گفته ميشود
قبل از استفاده از ميگو با يد سر زره مانند ميگو که داراي شاخهايي است را جدا کرد

سپس درصورتيکه براي ماهي هاي کف خوار استفاده ميشود با يد پوسته آن نيز جدا شود

روش جداکردن پوست بدينگونه است که ابتده پاها را جدا کرده و سپس پوست را به آساني جدا مي کنيم

در اين روش که براي ماهيهاي شکارچي است نوک قلاب آزاد است و زود در دهان ماهي قرار ميگيرد
اين روش براي ماهيهاي کفخوار است و نوک قلاب هنگام بلعيده شدن طعمه پشت ميگو مخفي است
در اين روش براي صيد ماهي هاي متوسط به روش کفخواب و شناور است