روش به قلاب زدن ماهي

تبديل ماهيهاي کوچک به طعمه براي ماهيهاي گوشتخوار بزرگ مناسب ترين است

اما بايد از ماهيهايي استفاده شود که داراي بوي قوي هستند

در روش مقابل به وسيله کمي سيم که از حفره چشمي ماهي عبور داده ايم به شکم قلاب وصل ميکنيم

در اين روش  ميتوانيم چند قلاب ديگر نيز بر بدن ماهي فرو کنيم

در اين روش از دو قلاب استفاده ميکنيم

در ابتدا شکم ماهي را پاره ميکنيم

دوم نوک يکي از قلابها را از شچم قلاب ديگر عبور داده تا به هم وصل شوند مانند روبرو سپس چشم قلاب بالاتر را از داخل شکم ماهي عبور داده و از دهان آن خارج ميکنيم و به نخ اصلي وصل ميکنم حال که حردو قلابها درون شکم ماهي است ماهي را با نخ نازکي مي پيچيم تا قلابها بيرون نريزد

در شکل روبرو هنوز قلابها را در بدن ماهي جاسازي نکرده است

در اين روش دو قلاب را به فاصله اي از هم وصل ميکنيم سپس مانند روبرو در بدن ماهي  فرو مي کنيم

بهتر است که قلاب بالائي را براي استحکام بهتر اول از دم ماهي عبور دهيد تا هنگام پرتاب ماهي از قلاب جدا نشود

در اين روش ماهي را به دو نيم کرده و قلاب خاردار پايه بلندي را از درون شکم عبور داده و از دهان ماهي خارج مي کنيم

اگر چنين قلابي در دسترس نباشد مي توان براي ادامه قلاب از نخ يا گيره استفاده کرد

يا نوک قلاب را از نميه بدن ماهي خارج کرد

اين روش بيشتر براي صيد هامور و بارا کودا و ماهيهاي درياي جنوب استفاده ميشود

در اين روش دم ماهي مرکب را بانخ به هرزه گرد وصل مي نيم سپس ريسه هاي تک تک قلابي را از هرزه گرد آويزان و در بدن ماهي مرکب فرو ميکنيم

اين روش بهترين و مناسب ترين روش براي لانسه کشي است

تکه سربي را مانند شکل روبرو به زير سر ماهي وصل مي کنيم و اگر وزنه ميله اي داشته باشيم نيز ميتوانيم درون دهان ماهي فرو کنيم

سپس قلابي را که از نخ اصلي منشعب شده است را درون بدن ماهي فرو کنيم

در روشهاي بالا اکثرا از نيمه بالائي بدن ماهي استفاده ميشد

 ولي در اين روش که به کفخواب معروف است

قلاب را از کناره دم ماهي عبورداده و از سمت ديگر خارج ميکنيم و به عبارتي ماهي را ميدوزيم

اين روش نيز ساده است

هرزه گردي را به نخ اصلي وصل کرده و دو ريسه به آن وصل ميکنيم

سپس تکه اي ماهي را برش داده و دو قلاب را که از هرزه گرد آويزان است درون آن مخفي مي کنيم

اين ريسه شکل کلي ساخت ريسه براي طعمه ماهي است