روش زدن خمير به قلاب

روش ساخت خمير مناسب را در سايت آموزش داده ايم و شما براي تهيه خمير مناسب ميتوانيم به آن قسمت مراجعه کنيد

توجه داشته باشيد براي جلب ماهي از موادي مانند زردچوبه يا دارچين يا اسانسهاي ديگر استفاده کنيد

در اين روش تکه خميري را به قلاب زده و کل قلاب را مي پوشانيم تا نوک قلاب بيرون نباشد و خمير را بر روي قلاب مانند تخم مرغ در مي آوريم

در اين رو ش دقت داشته باشيد که چشم قلاب در وسط بيضي باشد و نوک و بدنه قلاب کاملا در خمير فرو رفته و پوشيده باشد

در اين روش خمير رابه صورت گلوله در آورده ونوک و بدنه قلاب را ميپوشانيم

در اين روش اگر ماهي کوچک هم باشد به دام مي افتد

در اين روش که اکثر ماهيگيراني که از کاسي استفاده ميکنند آشنائي دارند

در اين روش کمي خمير را به نوک قلاب زده و به روش شناور صيد ميکنيم

در اين روش خمير را ب نخ باريکي به صورت حلقه به بدنه قلاب وصل ميکنيم
در اين روش با نخ آزاد به قلاب وصل ميکنيم
در اين روش نخ طعمه را به چشم قلاب وصل ميکنيم
در اين روش طعمه را به بدنه قلاب با يک حلقه وصل ميکنيم تا آزادانه بنه قلاب را طي کند
در اين روش نخ طعمه را به چشم قلاب گره زده و طعمه را دور بدنه قلاب مي پيچيم تا جائي که ديگر نتوان آن را پيچيد
در روش رو برو نخ طعمه را به شکم قلاب وصل مي کنيم
در اين روش درون خمير خود کمي يونوليت قرار داده تا در آب شناور بماند

اين روش براي مکنهاي پر علف و خزه مفيد است