روش زدن کرم خاکي به قلاب

کرم خاکي از دير باز براي ماهيگيري استفاده شده و عنواني جادوئي به خود اختصاص ميدهد

اين نوع کرم را بايد از مکانهائي تهيه کرد که خاکش کود شيميائي و حيواني نداشته باشد در غير اين صورت بوي اوره موجود در کرم ماهي را فراري ميدهد

در اين روش که معمول است قلاب را از نيمه بدن کرم وارد و قلاب را از درون شکم کرم عبور داده تا بدنه قلاب کاملا پوشيده شودسپس نوک آن را خارج ميکنيم

در اين روش قلاب کاملا پوشيده و دوقسمت ابتدا و انتهائي کرم آزادانه در آب حرکتهاي وسوسه انگيز ازخود نشان ميدهند

در اين روش ديگر قلاب را در شکم کرم به موازات عبور نداده و فقط از بغل عبور ميدهيم

در اين روش ميتوان کرمهاي بيشتري قرار داد و ماهي هاي بزرگتري را فريب داد

در اين روش تکه اي از کرم را برش داده و قلاب را از شکم کرم عبور داده و به شکل رو برو در مي آوريم

اين روش مختص ماهيهاي متوسط است

بيشترين کاربردش براي روش ماهيگيري با شناور است

در اين روش هم فقط تکه اي از کرم را به نوک قلاب ميزنيم

براي ماهيهاي ريز