چوب ماهيگيري - قرقره ها - كيف و ساك

لنسر(چوب ماهيگيري)

FLY

SALTWATER

RIVER

KC

عموماً براي صيد ماهيهاي كمتر ازيك كيلواست و متراژ آن از 3.20 تا8متر است

KC
براي ماهيهاي رودخانه اي و ماهي هاي كوچك دريائي است متراژ آن از 1.5 تا5متر است و تا 20 كيلو وزن تحمل ميكنند RIVER
اين نوع لنسر ها براي صيد ماهيهاي دريائي با وزن بين5 كيلو گرم تا 120 كيلو گرم ميباشند و عموماً از بقيه لنسر ها كوتاهترند SALT VATER
اين نوع لنسر با قرقره تحتاني كاملاً ساده خود براي صيد ماهي با حشره هاي مصنوعي مي باشد FLY

 

قرقره ها

RIVER

SOLTWATER

CAPSULE

FLY

قرقره مخصوص لنسر هاي رودخانه اي و دريائي RIVER
مخصوص لنسر هاي دريائي براي تحمل وزن زياد SOLTWATER
نوع ديگري از قرقره هاي لنسر هاي دريائي ورودخانه اي كا مانع از گره خوردن نخ مي شوند CAPSULE

قرقره كاملا ساده براي صيد ماهي با حشره

FLY

 

كيف وساك و جعبه

براي نگهداري وسائل و لنسر ها مي باشند و از برخي از آنها مي توان به جاي صندلي نيز استفاده كرد

كيف و ساك و جعبه