نمونه هائي ازريسه ها و برخي از شگردها
 اين نمونه با استفاده از دو عدد قلاب و يک سرب ثابت و طول هر انشعاب پانزده سانت تشکيل شده است
در اين نمونه نيز بايک سرب ثابت در انتها و بيش از يک قلاب مي توان ريسه اي ساخت که محدوده اي از ارتفاع در زير آب را شامل شود
اين ريسه ساده در عين سادگي موثر است بايک قلاب و يک سرب ثابت
در اين ريسه دو عدد قلاب و يک سرب متحرک که توسط دو سرب ريز مهار شده و از حرکت بيش از پانزده سانت جلوگيري شده است
اين روش يکي از بهترين روشها و در عين حال زيرک ترين آنها است ولي براي موفقيت در اين روش دو اصل را بايد مد نظر داشت

اول اينکه نخ انشعاب بايد شماره ده يا حد اکثر بيست باشد بنابر اين نوع نخ بايد بسيار خوب و محکم باشد

دوم اينکه نوع قلاب بايد ريز باشد مثلا شماره هشت و در عين حال مثل شکل بالا بايد به سمتي خم شده باشد

منافع اين روش اين است که اگر ماهي به اين قلاب نوک زد و قلاب در دهان ماهي قرار گرفت نتيجه صد در صد به نفع شما است

زيرا ماهي کوچکي قلاب و نازکي نخ را احساس نخواهد کرد و حتي قلاب شماره هشت نيز قدرت کشش ماهي کپوري به وزن دوکيلو را دارد

مضرات اين روش اين است که در صورتي که ماهي بزرگ باشد قلاب را بايد از درون روده ماهي خارج کرد

اين روش به شما امکان احساس حرکت افقي ماهي را ميدهد ودر نتيجه همه حرکات ماهي با طعمه شما قدرت کنترل خواهد داشت
ريسه اي با شناور که وجود سه سرب کوچک به فاصله پنج سانت مي تواند از حرکت بي مورد شناور که ناشي از وزش بد است جلوگيري کند و ظربات ماهي را در شناور تشديد ميکند
در اين روش که اکثر قريب به اتفاق محليها از آن استفاده مي کنند محل تصال دوقلاب و سرب از يک نقطه و طول هر انشعاب با  انشعاب قبلي خود سه سانت است
اين ريسه با دوقلاب و يک سرب ثابت در انتها و طول هر انشعاب پنج سانت شانص صيد دوماهي در يک پرتاب را به شما ميدهد
در اين روش که مخصوص کپور بزرگ است و از طعمه مخصوص کپور استفاده مي شود