نقشه مكانهاي ماهيگيري در ايران و تنوع ماهيها


آب اسك هراز

درياچه ون

درياچه فامور و پريشان

درياچه گهر

درياچه هامون

درياچه ايمر

درياچه مارميشو

درياچه نئور

درياچه سراب

درياچه سفيد رود

درياچه تار و هوير

درياچه زريوار

رودخانه قزل اوزن

رود كرخه

خليج گرگان

رودخانه شاهرود

رودخانه قم رود

رود هراز

رودخانه جاجرود

رودخانه لار

رودخانه نسن

رودخانه نكاوتجن

رودخانه نيمرود

رودخانه شفارود

رودخانه رودشور

سد پانزده خرداد

سد ارس

سد چغا خور

سد دز

سد اكباتان

سد قشلاق

سد گلپايگان

سد گتوند

سد كرج

سد كرخه

سد كارون

سد لار

سد لتيان

سد مهاباد

سد ساوه

سد سفيد رود

سد طالقان

سد تهم زنجان

سد طرق

سد وشم گير

سد زرينه رود

سد زاينده رود

رودخانه شوراب سنندج

مرداب انزلي

رودخانه كوهرنگ