آيا هنگامي كه باد در حال وزيدن است به ماهيگيري برويم؟

بيشتر ماهيگيران با ديدن هواي ابري يا طوفان به ماهيگيري نمي روند و ادعا مي كنند كه ماهي ميترسد و نمي شود صيدي داشت.

شايد اكثر شما با وزش باد  شديد هنگام ماهيگيري مواجه شده ايد و يا روزي كه هوا ابري و باراني باشد اما عملا در تغذيه ماهي تغييري ندارد

بار ها شده است كه با مشاهده چنين وضعي از اداره هواشناسي خرده گرفته ام ولي اين فقط بسته به حالت رواني اشخاص دارد كه فكر ميكنند با ابري شدن يا بادي شدن هوا ديگر صيد ممكن نيست بله براي آنهايي كه هنوز از روشهاي سنتي استفاده ميكنند جز عذاب چيزي عايدشان نمي شود ولي در صورتي كه باد به سمت شما باشد شانس با شما است و اگر هم نم نم باراني بزند ديگر حتما منتظر ماهي بزرگي باشيد

براي صيد ماهي در باد سعي كنيد تا جايي كه ممكن است فاصله نخ تا سطح آب را كم كنيد تا باد باعث آزار نخ شما نشود

جهت و.زش باد

البته قديميها اعتقادي داشتند كه كما بيش صحيح است هنگامي كه باد از غرب بوزد ماهي به قلاب ميزند و هنگامي كه باد از شرق بوزد ماهي كمتر به قلاب ميزند كه اين خود به فشار هوا مربوط است كه در مورد آن در مطالب قبلي گفته شد

اما قدرت باد كه باعث تلاتم آب و در نتيجه بر هم زدن ساحل و كف آب شده و مواد غذايي را بيشتر در آب پخش ميكند كه هر چه باد بيشتر باشد ماهي كپور بيشتر به جنبو جوش براي تغذيه مي افتد.

حرارت

ديگر اينكه وزش باد باعث خنك تر شدن سطح آب و اكسيژن رساني بيشتر مي گردد كه در مطالب قبل ذكر شد

فشار هوا

همانطور كه ميدانيد وزش باد بر اثر تغييرات در فشار است كه باعث جريان آن مي گردد لذا اين فشار بر در ياچه اثر مستقيم دارد زيرا با عث انحلا ل اكسيژن در آب ميشود و از سويي باعث اكسيژن دهي گياهان گشته كه نتيجتا رفع خستگي و افزايش تحرك و اشتهاي كپور خواهد شد لذا هر گاه كه فشار هوا پايين باشد صيد موفق تر خواهد بود به همين دليل در روزهاي گرم هم گاهي پيش آمده كه هيچ ماهي هم صيد نگرديده است

در نهايت!

مزاياي باد  كمتر كردن فشار باد و يكنواخت كردن دماي درياچه و اكسيژن دهي و وفور ماهي كپور است ولي با اين وجود باد مزاحم ماهيگيري ما مي شود الا اگر از روش صحيحي براي مقابله با باد استفاده شود كه در مطالب بعدي خواهيم گفت