تغييرات آب و هوا بر رفتار ماهي ها
همچون هر كار ديگري مطالعه بر هدف و مقصود اصلي ترين گام موفقيت است لذا براي صيد يك نوع ماهي خاص مطالعه رفتار و روش زندگي آن بسيار مهم است

داشتن يك آكواريوم در منزل و مشاهده حركات و رفتار ماهي باعث ميشود كه هنگام ماهيگيري بهتر بتوانيد رفتار هاي بعدي ماهي را پيشبيني و از شوك هاي بي مورد و نابجا جلو گيري كنيد

ماه

عوامل جزر و مد و كوتاهي و بلندي روز و روشنايي ماه در شب همه عواملي است كه بر حيات وحش اثر گذار است

مثلا ماهيگيران دريا ها داراي جدالي هستند كه بر اساس محاسبات آنها مناطق وجود گونه هايي از ماهي ها را پيشبيني خواهند كرد حال اين اثر بر روي درياچه هاي آب شيرين هم همينطور است

اگر از ماهيگيران قديمي بپرسيد به شما خواهند گفت كه شبهاي مهتابي بسيار خوب است اما روز بعد از شب مهتابي ماهيگيري فايده اي ندارد

جهت باد

باد هميشه بد نيست بلكه گاهي كه از سمت روبرو بوزد باعث  ايجاد امواجي ميگردد كه ساحل را ميشويد لذا ماهي براي جستجوي غذا بيشتر به ساحل نزديك ميگردد

حركت امواج بر اثر باد باعث ايجاد جريانهايي آرام در زير آب ميگردد كه خود باعث پراكندگي بوي طعمه شما خواهد گشت

دهان ماهي كپور داراي حسگرهاي بسيار حساس به بو هستند كه نه بو بلكه خوب بودن و قابل استفاده بودن غذا را قبول يا رد ميكنند كه اين خاصيت در ماهي كپور بيش از بويايي آن است لذا با حركت آب سطح تماس ذرات بودار با بدن ماهي بيشتر خواهد گشت

فشار هوا

 مطالعات نشان داده اند كه هنگامي كه فشار هوا زياد باشد كپور از طعمه هاي مرده تغذيه مي كند همانطور است در روزهاي سرد و در فشار كم هوا به تغذيه از موجودات زنده ميكند مانند روزهاي گرم سال كه ميتوان كپور را با پشه صيد كرد

آب و هوا

امروزه بسياري از ماهيگيران ميدانند كه آب و هوا بر ماهيگيري اثر مستقيم دارد

افزايش ابر و باد ملايم باعث بهبود صيد ماهي مي گردد مثلا در هواي گرم اگر هوا ابري و باران بيايد باعث خنكي سطح آب و افزايش اكسيژن و بلطبع افزايش تحرك و اشتهاي ماهي مي گردد

در روزهاي ابري ماهي تحرك بيشتري از خود نشان ميدهد تا روز هاي آفتابي خصوصا زماني كه آفتاب به صورت عمودي بر درياچه بتابد كه ماهي در اين صورت به مكانهاي تاريك و سايه و يا عمق پناه ميبرد و البته درخشش ترسناك قلاب را بر اثر نور مستقيم آفتاب را هم نبايد فراموش كرد

درجه حرارت آب را تست كنيد

درجه حرارت آب و محيط بر تغذيه ماهي كپور و البته اكثر ماهيها تاثير مي گذارد

افزايش حرارت و يا برودت باعث كاهش ماهي ميگردد ولي هواي معتدل باعث افزايش آن ميگردد

در حرارت زياد آب شما بايد از طعمه هاي جوشانده و با شكر سوخته نسبتا زياد استفاده كنيد ولي در زمستان بايد از طعمه هاي كوچكتر و نرمتر و با بوي پنير استفاده كنيد

در روزهاي سرد سال ماهي ترجيح ميدهد در عمق ثابت بماند لذا در اوايل فصل و اواخر آن صيد موفق تر خواهد بود

عمل تخم ريزي

بهترين دما براي كپور بين شانزده تا بيست و شش درجه سانتيگراد است در اين چنين دمايي ماهي شروع به تخم گذاري ميكند لذا نياز شديدي به غذا خواهد داشت