طول ريسه بايد چقدر باشد و راهكار ها چيست :

طول ريسه بسته به سايز قلاب بايد بين هفت و نيم سانت تا شش سانت باشد اگر به شكل قبل توجه كنيد مشاهده ميكنيد كه ماهي طعمه را از زمين برداشته و به سمت جلو وبالا ميبرد در اين روش قلاب جاي خود را درون حفره دهني ماهي ميابد و ماهي گرفتار ميگردد -برخي عقيده دارند كه در اين روش ماهي باديدن وزنه سربي احساس خطر نموده و فرار ميكند كه اين مشكل هم با استفاده از وزنه هاي استونزي يا همان وزنه هاي ريگي كه در مطالب قبل آموزش داده ايم رفع ميگردد كه البته اين چنين نيست و فقط ماهيهاي پرورشي در حوضچه محدود كه با قلاب زياد سروكار دارند ممكن است توجهي به وزنه داشته باشند

در بيشتر موارد بر خورد ماهي با نخ اصلي دو مشكل ايجاد ميكند اول اينكه ماهي را فراري ميدهد و دوم اينكه با عث اعلام خبري نادرست از صيد ماهي ميكند كه براي رفع اين مشكل دو راه وجود دارد

روش اول :استفاده از سرب گيره دار كه پس از پرتاب قلاب اين وزنه را به نخ اصلي وصل نموده تا نخ با چوب شما زاويه اي حدود نود درجه بسازد كه اين روش دو مزيت دارد اول اينكه از برخورد ماهي و ترس آن جلو گيري شده و دوم اينكه وزش باد بر سيستم شما تاثير نخواهد داشت و البته فراموش نشود كه از اعلام خبرهايي نادرست توسط بازر يا زنگوله هم جلو گيري ميگردد

روش دوم :

استفاده از دو پايه چوب به جاي يك پايه است به طوري كه چوب ماهيگيري را بر روي دو پايه خواباند و البته هرچه نوك چوب شما به سطح آب نزديكتر باشد ظربه هاي ماهي را سريعتر و حساستر دريافت خواهيد نمود اين روش دو مزيت دارد : اول اينكه وزش باد بر سيستم شما تاثير ندارد و دوم اينكه ضربه ماهي مستقيما به نخ شما برخورد خواهد نمود و اگر كلاچ شما شل باشد صداي وز وز كنان چرخ را خواهيد شنيد البته در اين روش گرفتار شدن ماهي با درصد بالايي همراه است

اما مسئله طول ريسه در اين موارد چيست ؟

 هنگامي كه ماهي طعمه را ميبلعد اگر طول ريسه زياد باشد احتمال اينكه ماهي نخ را احساس كند كاهش ميابد اما هنگامي كه ماهي طعمه را طبق عادت به بيرون پرتاب ميكند قلاب و طعمه به علت بلندي ريسه به صورت مستقيم پرتاب مي گردند و زاويه دار نخواهد بود و از طرفي همانطور كه در شكل بالا مشاهده نموديد ماهي طعمه را از زمين بلند كرده و به سمت بالا و جلو ميبرد و اگر ريسه شما بلند باشد وزنه شما قدرتي برقلاب شما نخواهد داشد تا قلاب را در دهان ماهي بنشاند و ديگر اينكه اگر شما همراه قلاب خود طعمه پاشي نموده ايد با حركت ماهيها قلاب و طعمه شما به طرفي پرتاب مي گردد كه خالي از طعمه پاش است

حال اگر طول ريسه كوتاه باشد ماهي در همان اول سنگيني وزنه را خواهد يافت و قبل از اينكه قلاب در مكان مناسبي قرار گيرد آن را به بيرون پرتاب خواهد كرد