مراحل فرو بردن قلاب و صيد ماهي:

عادت ماهي به خوردن طعمه و مراحل آن به اين گونه است كه ماهي پس از يافتن طعمه اولين ضربه را به طعمه زده و تا مسافتي را فرار ميكند گويا خجالت ميكشد ولي اين عمل ماهي براي اين است ك اگر خطري در آن نزديكي باشد آشكار گردد پس از آن ماهي با اطمينان نسبي به طعمه نزديك گشته و طعمه را فرو ميبرد و با فشار طعمه را به بيرون ميراند اين عمل ماهي با عث جدا شدن مقداري از طعمه ميگردد و باز هم اين عمل تكرار ميگردد :حالا دقت كنيد كه در اين مراحل كه ما در ايران از طعمه و روش سنتي استفاده ميكنيم چگونه است :

ماهي پس از چند بار بلعيدن و پرتاب طعمه باعث خارج شدن نوك قلاب ميگردد كه در اين صورت هم مدت زمان زيادي مصرف گشته تا نوك قلاب خارج گردد و هم اشكالات زير بوجود ميآيد :

1-آيا در اين مدت زمان مصرف شده چند ماهي ممكن بود صيد شود

2-آيا اين نوك قلاب كه كمي از آن خارج گشته با چه درصدي موفق به فرو رفتن در دهان ماهي ميگردد

3-آيا طعمه استفاده شده در شرايط فشاري و دما بيش از حد سفت نيست كه قلاب را از خود خارج كند و كامل در دهان ماهي فرو برد

4-آيا اين مقدار از قلاب خارج شده امكان فرو رفتن در دهان ماهي بزرگ را دارد چرا كه ماهي پس از اولين برخورد با نوك قلاب پا به فرار گذاشته و هرگز تا كمتر از سه هفته به آن محل باز نمي گردد پس ماهي كوچكتر به قلاب مي افتد زيرا ماهي كوچكتر ضربه هاي محكمتري تا ماهي بزرگ به قلاب وارد ميكند كه البته از بي تجربگي ماهي است

5-آيا پس از صيد ماهي ميتوان از همان طعمه استفاده نمود

اين امكانات بر اصل تصادف در گير كردن قلاب مبتني است لذا احتمال صيد ماهي بزرگ را تا هفتاد درصد كاهش داده است لذا استفاده از روشي كه اين درصد را افزايش دهد روشي عاقلانه تر است

در روش ريسه مويي اين مشكل حل گرديده است به شكل زير توجه كنيد :

ماهي طعمه را مي بلعد و همرا آن قلاب را كه در پس طعمه مخفي گشته و احساس نمي گردد و هنگامي كه ماهي طعمه را پر تاب ميكند اول طعمه خارج ميگردد و بعد قلاب حال كه ماهي هنگام پرتاب طعمه دهانش را بسته نگاه ميدارد تا مابقي طعمه خارج نگردد به قلاب فشاري وارد ميكند كه باعث نيش زدن ماهي ميگردد كه خود باعث فرار سريع ماهي گشته و درنتيجه افزايش نيرو بر فرو بردن قلاب در دهان ماهي ميگردد

مزاياي اين روش:

1-مدت زمان كمتري مصرف ميگردد تا ماهي صيد شود

2-در همان نيش اول ماهي صيد ميگردد و از فرار ماهي تا سه هفته بعد خبري نيست

3-طعمه تا حدودي سالم و براي چند بار ديگر مصرف دارد

4-قلاب لخت بهتر دردهان ماهي فرو ميرود تا با موانعي چون طعمه به قلاب چسبيده

5-درصد موفقيت هشتادو دو درصد بيشتر است

6-تعداد دفعات گير كردن قلاب به شاخ و برگ و سنگ كف درياچه كمتر است زيرا قلا ب جهت دار است

اگر اين حركات ماهي را تصور كنيد مشاهده خواهيد كرد كه اين روش عملي تر و تضميني تر خواهد بود

در اين قسمت تعدادي فيلم از رفتار ماهي با قلاب  قرار داده شده است با توجه به حركات ماهي به اين نتيجه خواهيد رسيد