فيلمهايي در اين قسمت قرار داده شده است كه با توجه به مطالبي كه خوانده ايد باعث هوشياري و توجه شما به برخي نكات خواهد گشت

به حمله و به دام افتادن ماهي دقت كنيد و همچنين به حركات دهان ماهي و طعمه پاشي هايي كه توسط ماهيگير در محل قلاب انجام شده

به علت حجم زياد فيلمها از قراردادن بقيه فيلمها خودداري گشته لذا با عرض پوزش اين چند تكه فيلم را از ما بپذيريد سعي گشته تا در اين فيلمها موضوعات مرتبط با مطالب قبلي بيشتر نمايش داده شود

جهت دانلود فيلمها لطفا بر روي مطالب كليك كنيد
 

روش جستجوي غذا توسط ماهي

 

مكش و پرتاب طعمه و فرار همزمان

 

نمايش روش كامل ماهيگيري كپور توسط موسسه كوردا

 

يافتن غذا و ترك محل به سرعت

 

روش بستن ريسه مويي و استفاده از يك تكه اسفنج جهت شناور كردن طعمه

 

فرو رفت قلاب در دهان كپور با نمايش زير آب

 

فرو رفتن قلاب در دهان ماهي زير آب- لطفا سرعت عمل اين ريسه را مشاهده كنيد

 

هنگامي كه قلاب در دهان ماهي فرو رفت عكس العمل ماهي را مشاهده نماييد

 

روش ساخت يك نمونه جوشانده

 

روش ست كردن چوب و چرخ به روش خواب

 

صيد كپور به روش ژاپني كه هم موثر و هم شبيه به صيد كپور در ايران است

 

بازر يا آژير و ماهي كپور در روش خواب

 

رفتار ماهي هنگامي كه به دام مي افتد

 

صيد كپور به روش ژاپني

 

صيد كپور

 

صيد كپور

 

صيد كپور

 

معرفي و روش استفاده از بازر

 

صيد كپور آمور

 

رفتار كپور با قلاب و طعه در زير آب

 

نصب طعمه پاش به وزنه و رفتار ماهي در زير آب

 

فيلمي از موسسه كوردا و رفتار ماهي و عكس العمل ماهيگير