دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ

1-طول ريسه زياد يا كوتاه است

2-منطقه محل ماهيگيري منطقه مناسبي نيست كه علت آن ممكن است وجود تپه ها يا عمق كم يا وجود نوعي ماده معدني بيش از حد يا گياهان مزاحم باشد كه آن منطقه را خالي از ماهي مناسب  و يا كم تردد نموده است

3-به قول محلي ها حالا موقع خوراك ماهي نيست. يعني بسته به فصل يا موقعيت زماني آن منطقه ماهي اقدام به مهاجرت يا تغيير نوع تغذيه و يا حتي استراحت نموده است مثلا در زمستان همانطور كه ميدانيم ماهي كپور اقدام به مهاجرت به مناطق عميق نموده و در مواقع گرم زمستان به سطح مي آيند و يا طعمه آنها به مواد گوشتي بيشتر متمايل مي گردد و يا در فصل  صيد هنگام ظهر موقع استراحت ماهي است مثلا برخي ميگويند بسته به ساعت دروني و تشابه آن در ميان حيوانات بايد به احشام توجه كرد كه هنگامي كه در استراحت هستند ماهي نيز در حال استراحت است

4-هنگام پرتاب ممكن است ريسه شما به هم بپيچد و در نتيجه قبل از اينكه ماهي به قلاب برسد نخ ماهيگيري به ماهي برخورد نموده و باعث فرار ماهي گردد

5-سايز قلاب كوچكتر از طعمه انتخاب شده است در صورتي كه مايل به استفاده از قلاب ريز هستيد طول ريسه را كوتاهتر كنيد

6-نخ انشعاب شما همسايز نخ اصلي است .توجه داشته باشيد كه نخ انشعابي بايد دو شماره يا بيشتر نازكتر از نخ اصلي و نرمتر باشد

7-ممكن اس در طعمه پاشي افراط زياده كرده باشيد

8- اگر هوا كمي سردتر شده است يا احتمال وجود ماهي كمي در درياچه ميدهيد پس از پرتاب هر نيم ساعت قلاب خود را به اندازه سه متر به سمت خود جمع نموده و باز هم نيمساعت ديگر منتظر بمانيد چرا كه در اين صورت مسافتي از درياچه را تست نموده و شانس خود را بيشتر مي نماييد

9-ممكن است ريسه خود را اشتباه بسته باشيد يا اين ريسه شما مناسب با اين منطقه نيست

10-سرو صدا و پرتاب اشيا در آب باعث فرار ماهي مي گردد و همانطور هم اگر بيش از حد و در مدت كوتاه باعث جابجايي چوب ماهيگيري خود شويد

11-استفاده از قلاب نامناسب و خاردار يا رنگ نامناسب طعمه يا بوي نامناسب كه براي ماهي علامت خطر است

12-فرود آمدن طعمه و قلاب در مكاني كه داراي عف يا خزه و يا صخره هايي نسبتا بلند است كه مانع دسترسي ماهي به قلاب مي گردد

13-استفاده نابجا از وزنه سنگينتر از حد كه باعث فرو بردن طعمه در بين لجنهاي نرم مي گردد

14- استفاده از روش نامناسب صيد در آن منطقه