تدابير اساسي براي صيد كپور

خيلي از ماهيگيران هنوز هستند كه از روشهاي قديمي استفاده ميكنند و راحت هستند  و البته به شانس و اقبال خود بيشتر اعتماد دارند تا به روش خود

شما براي صيد موفق به چيزهايي بيش از شانس نياز داريد مثل طعمه باكيفيت و روش ماهيگيري و روش ريسه بستن و استفاده از قلاب هاي سايز مناسب

حال با رعايت اين نكات بايد انتظار صيد بزرگتري داشته باشيد

تقريبا بيش از بيست و پنج سال ماهيگيري كرده ام و اينطور آموخته ام كه بايد آموخت و هر ساله راهكارهاي سال گذشته را بايد بكار بست براي تولد راهكاري جديد

لذا اكثر ماهيگيرها هر ساله به كشف و تغيير روشهاي صيد خود مي پردازند و بر اين عقيده هستند كه از اين روش روشي بهتر هم هست كه به صيد آنها بهبود بخشد و هم تجربه هاي خود را بيشتر كنند تا شخصي كه همه عمرش را صرف يك نوع روش سازد

هرگاه به ماهيگيري ميرويد به تجمع دسته ماهيگيران در يك منطقه توجه نكنيد شايد ماهي در جايي دور از اين دسته باشد

خيلي ها به من ميگويند كه تو خوش شانس هستي ولي من بر اين عقيده هستم كه شانس در ماهيگيري تاثير ندارد

آيا تا بحال با يك چوب و نخ بدون قلاب و بدون طعمه ماهي صيد كرده ايد حتما جواب شما خير است پس راز موفقيت من فقط در روش ماهيگيري من است

قبل از هركاري به روي بلندي ميروم و درياچه را مدتي بررسي مي كنم مكاني مناسب را مي يابم و دور از ديگر دوستان مشغول به ماهيگيري مي شوم و هر از گاهي به جمع دوستان پيوسته و خوش و بشي مي كنم و باز هم به محل خود باز ميگردم با عدم موفقيت صحنه را ترك نمي كنم و مكانم را تغيير نمي دهم زيرا آن منطقه با طعمه پاشي هاي مناسب در مدت زمان كوتاهي به مكاني ايده آل تبديل خواهد گشت

پس از استقرار سعي كنيد مكاني را كه ميخواهيد در آنجا قلابهايتان را پرتاب كنيد مشخص كنيد حتي اگر شناوري را با آن منطقه پرتاب كنيد و سپس طعمه پاشي نماييد و بعد مشغول سر هم كردن باقي وسايل شويد تجربه نشان داده كه آن مكان پس از دو ساعت به مكاني پر از ماهي تبديل خواهد گشت

به جاي وزنه سربي ميتوانيد قطعه ريگي را سوراخ نموده و مفتولي را وارد آن نماييد و با چسب سنگ يا چسب دوقلو محكم كنيد و بجاي وزنه سربي به عنوان استتار بهتر استفاده كنيد و سعي كنيد وزنه شما متحرك باشد

اگر چند قلاب به آب مي اندازيد سعي كنيد رسيه هاي آنها متفاوت باشد و بهترين آنها را از لحاظ كار كرد انتخاب كنيد

اگر در منطقه اي چند روز ميخواهيد بمانيد طعمه هاي پخش شونده را تقسيم نموده و در آن منطقه در مقاطع زماني مشخص بپاشيد تا ماهي به آن منطقه عادت نمايد

مطالب گفته شده بالا براي من از شانس بيشتر موثر بوده است