آيا آرزوي صيد ماهي بزرگ را داريد ولي نميتوانيد آيا فقط ماهي كوچك به دام مياندازيد آيا دوست داريد هم سطح حرفه ايها ماهيگيري كنيد

پس با ما باشيد و تا انتها اين مطالب را خوانده و با دقت مشاهده كنيد

تغييرات آب و هوا بر رفتار ماهي ها

 

طعمه هاي جديد

 

تدابير اساسي براي صيد كپور  

آيا هنگامي كه باد در حال وزيدن است به ماهيگيري برويم؟

 

كاربرد هاي طعمه هاي عمومي و تدابير آن  

صيد كپور به روش ورزشي

 

روش ساخت وزنه هاي ريگي  

تنوع ريسه ها و ترفندها

 

استفاده از طعمه پاش  

مراحل فرو بردن قلاب و صيد ماهي

 

طول ريسه بايد چقدر باشد و راهكار ها چيست؟

 

روش صيد كپور به صورت حرفه اي با ريسه مويي

 

فيلمها  

دلايل عدم موفقيت در ماهيگيري يا عدم صيد ماهي بزرگ